ZAKRES USŁUG - PODMIOTY GOSPODARCZE

1. Umowy handlowe


Kancelaria oferuje przedsiębiorcom pomoc w opracowywaniu kontraktów i umów handlowych, dbając o zabezpieczenie interesów Klienta oraz zminimalizowanie ryzyka postępowań sądowych.

Uczestniczymy w negocjacjach, opiniujemy umowy przedwstępne oraz zapewniamy bieżące wsparcie zapewniające prawidłowe wywiązywanie się z zawartych umów. Dbamy także o wykonanie umów przez kontrahentów poprzez reprezentowanie naszych Klientów na wszystkich etapach windykacji – poczynając od postępowań przesądowych aż po ewentualny proces.

2. Obsługa spółek

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek. Świadczymy pomoc związaną z wyborem odpowiedniej formy prawnej, a następnie utworzeniem oraz rejestracją spółki (w tym rejestracją elektroniczną). Dla wygody Klientów współpracujemy z Kancelarią Notarialną.

Zajmujemy się także opracowywaniem wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek, w tym miedzy innymi projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych, statutów i regulaminów.

Kancelaria doradza Klientom przy przekształceniach, zbywaniu oraz likwidacji spółek.

3. Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla pracodawców, zarówno w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Zajmujemy się przygotowywaniem projektów wszelkich umów, kontraktów menadżerskich, a także zarządzeń i regulaminów. Wspieramy Klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi, zapewniamy wsparcie w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych.

4. Podatki

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych tworzenia, łączenia oraz przekształcania podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowo administracyjnych.

Dbamy, aby każda decyzja podejmowana dla naszego Klienta uwzględniała aspekty podatkowe, stanowiąc dla niego najkorzystniejsze rozwiązanie.

5. Wsparcie w procesach inwestycyjnych

Kancelaria zapewnia swoim Klientom wsparcie w toku procesu inwestycyjnego. Zajmujemy się analizą istniejącego stanu prawnego nieruchomości oraz oceną ryzyka związaną z planowanym przedsięwzięciem.

Świadczymy doradztwo w toku postępowań o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunkach zabudowy czy pozwoleniu na budowę. Sporządzamy niezbędne dokumenty w tym zakresie, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych.


ZAKRES USŁUG - OSOBY FIZYCZNE

1. Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wszelkich spraw cywilnych, w szczególności związanych z podziałem majątku, działem spadku, zniesieniem współwłasności oraz nabywaniem i zbywaniem składników majątkowych. Prowadzimy postępowania zmierzające do egzekwowania należności pieniężnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych związanych z dochodzeniem roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych (m. in. za naruszenie dóbr osobistych, szkody komunikacyjne, czy osobowe). Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych, umów oraz innych dokumentów.

2. Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradzamy pracownikom w sporach z pracodawcami, negocjujemy warunki umów i kontraktów.

Reprezentujemy pracowników w sporach sądowych dotyczących roszeń z wszelkich tytułów. Przygotowujemy pisma procesowe, wezwania do zapłaty oraz pisma pozaprocesowe.

3. Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych – przede wszystkim ze stosunków pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi (o rozwód, separację, alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa).

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz mediacjach. Pomagamy opracować porozumienia wychowawcze dotyczące wspólnego wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej. Świadczymy doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich.

4. Prawo spadkowe

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnych związanym z dziedziczeniem spadku. Doradzamy naszym Klientom, jak zabezpieczyć swój majątek na wypadek śmierci, kiedy możliwe jest dochodzenie zachowku, wykonania zapisu czy polecenia. Świadczymy doradztwo związane z opodatkowaniem spadkobrania.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz w sprawach innych roszczeń wynikających za spadkobrania. Przygotowujemy projekty pism procesowych, prowadzimy negocjacje oraz mediacje zmierzające do polubownego zakończenia sporu.

5. Prawo karne i karne skarbowe

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym. Uczestniczymy z naszymi Klientami w przesłuchaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę, a także inne organy wymiaru sprawiedliwości.

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z dziedziny księgowości, rekonstrukcji wypadków drogowych w celu kompleksowej ochrony naszych Klientów w toku postępowania. W ramach świadczonych usług sporządzamy również pisma procesowe, wnioski dowodowe, prywatne akty oskarżenia oraz środki zaskarżenia.

6. Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach administracyjnych. Doradzamy naszym Klientom, jak prawidłowo interpretować przepisy, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy ich w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Pomagamy sporządzać wnioski o wydanie zezwoleń i koncesji, przygotowujemy skargi i odwołania od decyzji organów administracji – w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz obrotu gospodarczego.


NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną związaną z inwestycjami w nieruchomościach, ich obrotem i zarządzaniem. Przygotowujemy umowy, których przedmiotem są nieruchomości, sporządzamy opinie dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami – między innymi o zniesienie współwłasności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym czy zasiedzenie. W ramach swojej działalności zajmujemy się także ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach oraz reprezentacją Klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej, przygotowując i negocjując umowy o roboty budowlane i umowy z podwykonawcami.

PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną wszystkim uczestnikom procesu leczenia we wszystkich rodzajach postępowań (administracyjnych, karnych i cywilnych). Doradzamy w zakresie rejestracji indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dokonywania zmian w tym rejestrze, reprezentujemy pracodawców w sprawach pracowniczych. Zajmujemy się także reprezentowaniem lekarzy w postępowaniach sądowych oraz przed organami samorządów zawodowych.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań z tytułu tzw. błędów medycznych popełnionych w związku z wykonywaniem zabiegów o charakterze leczniczym bądź o charakterze estetycznym oraz roszczeń wynikających ze śmierci członka rodziny. Świadczymy doradztwo w zakresie naruszenia praw pacjenta oraz przymusowego leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa ochrony środowiska. W tej dziedzinie zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych związanych ze stosowaniem prawa, w szczególności w toku procesów inwestycyjnych. Doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i pozwoleń zintegrowanych.

Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorców w obszarze gospodarowania odpadami, emisji gazów lub pyłów, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno - ściekowej, w tym dotyczących kar pieniężnych i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku.

DORADZTWO PODATKOWE

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz analizą skutków podatkowych planowanych transakcji. Przygotowujemy opinie prawne związane z wykładnią poszczególnych problemów podatkowych.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz w sprawach sądowych. Przygotowujemy pisma procesowe, środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów podatkowych.

Świadczymy doradztwo na etapie zakładania działalności gospodarczej, dokonywania przekształceń podmiotowych lub przedmiotowych działalności oraz jej likwidacji.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów z sektora organizacji pozarządowych. Zajmujemy się rejestracją fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, przygotowujemy niezbędną dokumentację. Reprezentujemy organizacje w postępowaniach rejestrowych.
Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów ekonomii społecznej w zakresie prawa pracy, przygotowujemy projekty umów, uczestniczymy w zebraniach organów. Świadczymy doradztwo związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

MEDIACJE

Kancelaria świadczy wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje. W ramach prowadzonej działalności oferujemy mediacje cywilne, gospodarcze i rodzinne. Służymy także wsparciem w zakresie sporów pracowniczych. Poza prowadzeniem postępowań mediacyjnych w sprawach indywidualnych zajmujemy się również mediacjami w obrocie gospodarczym.